Choď na obsah Choď na menu
 


Akými krokmi, opatreniami, aktivitami chcem vyriešiť problémy v Ružinove?

Okrem spomínaných koncepčných a celomestských tém a opatrení, ktoré sa netýkajú len Ružinova budem presadzovať nasledovné konkrétne kroky a opatrenia:DOPRAVA

- Skvalitnenie verejnej dopravy (bezbariérové nové vozidlá, pravidelnejšie čistenie vozidiel).

- Kamerový systém vo všetkých vozidlách MHD.

- využitie obnoviteľných zdrojov energie v MHD (biopalivá z mestských odpadov (bioplyn z komunálnych odpadov, použité fritovacie oleje, fotovoltaické panely na strechách MHD...),

- Vytvorenie nových vyhradených pruhov na existujúcich štrvorprúdovkách (Gagarinova ul., Bajkalská ul.),

- Rozšírenie Tomášikovej ulice na štvorprúdovú cestu s vyhradeným pruhom pre MHD.

- Rozšírenie a úprava Trnavskej cesty na štvorprúdovú cestu od Rožňavskej po Ivanskú cestu s vyhradeným pruhom pre MHD.

- Rozšírenie resp. úprava Ivanskej cesty na štvorprúdovú cestu z vyhradenými pruhmi pre MHD.

- Rozšírenie Trnavskej cesty od železničnej križovatky s Ivanskou cestou po Ružinovskú ul.

- V priebehu nasledujúcich štyroch rokov vybudovať cyklotrasy na nasledovných úsekoch:

1/ Mierová ulica (v celej dĺžke),
2/ Ružinovská ul. - súčasný stav čiastočnej cyklotrasy je nedostatočný, okrem toho, že sa mestská časť pod vedením Slavomíra Drozda nijako nestará o existujúcu cyklotrasu, spojenie s chodníkom pre chodcov je nedostatočné,
3/ Astronomická-Vrakunská-Trnavská-Ivanská (až po Kuchajdu),
4/ predĺženie cyklotrasy na Bajkalskej ul. od Štrkoveckého jazera, cez Jarošovu ul., Pionierksu až po Jaskov rad,
5/ skvalitnenie cyklotrasy na Trenčianskej ul. a jej predĺženie cez Oravskú na Košickú ul. a spojenie s mostom Apolo,
6/ vybudovanie cyklotrasy na Tomášikovej ul. od Rožňavskej ul. cez Kaštielsku, Parkovú až po Ústrednú nákladnú dopravu.

- Podporiť vybudovanie stanovíšť pre parkovanie bicyklov s kamerovým ochranným systémom a zakúpiť tzv. mestské bicykle s jednoduchým výpožičným systémom.

- Podporiť vybudovanie električkovej dopravy na existujúcej železničnej sieti v Bratislave v spojení z transeurópskou železničnou traťou TEN-17, čím by sme vybudovali najlacnejšie a najrýchlejšie "metro" v Bratislave.

- Zaistiť preferenciu električky na Ružinovskej a Miletičovej ulici - cesta na Trnavské mýto by sa takto zrýchlila o cca 2-3 min.

- Uprednosniť rezidentné parkovanie na sídliskách v Ružinove v pomere 8:2, ale so serióznym spoplatnením parkovania aj na sídliskách.

- Vybudovanie podzemných garáží a parkovísk na existujúcich parkovacíh plochách (pred zimným štadiónom V. Dzurillu, medzi Ružinovskou a Súmračnou, pred a pri DK Ružinov v časti pri plánovanom Yosaria Plaza, na parkovisku medzi ul. Záhradnícka-Ružová dolina a pod...).

- Vybudovať záchytné parkoviská - pri cintoríne Ružinov, v rámci Avion shoping parku, pri Zlatých pieskoch.

- Vybudovať bezpečný nadchod alebo podchod cez železnicu pri shoping parku Avion v blízkosti Hornbachu zo sídliska Ostredky - ľudia, ktorí nechcú ísť do Avionu, Hornbachu, Kiky, Ikey autom, prechádzajú cez vyťaženú trojkoľajovú železničnú trať a riskujú tak svoje životy. Následne prechádzajú cez nedôstojný zablátený priestor obsypaný smeťami. Vybudovanie nadchodu/podchodu by mali zaplatiť komerčné subjekty, ktoré sú súčasťou Avionu.

- Podniknúť všetky možné kroky k vybudovaniu podchodu a podjazdu pod jedným z najnebezpečnejších železničných prechodov na Slovensku, križivatka Ivanská-Trnavská-Vrakunská.

- Zaistiť vybudovanie protihlukových stien a iných protihlukových opatrení pred nadmerným hlukom z hlavných ciest v Ružinove a tranzitných ciest (podĺž Ružinovskej formou parku a inej zelene, pozdĺž Tomášikovej formou trojúrovňovej zelene, podĺž Vrakunskej (Ostredky) formou zelenej protihlukovej steny, pozdĺž Bajkalskej formou trojúrovňovej zelene. Zlepšiť protihlukovú ochranu diaľnice E575, ktorá je nekvalitná a nadmerným hlukom výrazne znižuje kvalitu života v častiach Ostredky, Pošeň a Prievoz.


ZELEŇ A VÝSTAVBA


- Ochrániť existujúcu zeleň na sídliskách v Ružinove - neumožniť ďalšie zahusťovanie sídlisk, ochrániť zelenýh pás pozdĺž Ružinovskej od Tomášikovej po konečnú električiek, nedovoliť výstavbu medzi ulicami Exnárova-Šándrorova-I. Horvátha-Čmelíkova (ochrana existujúcich ihrísk), nepovoliť výstavbu Bytového domu Ružinovská 2010 (medzi ulicami Ružinovská-I. Horvátha-Chlumeckého), nedovoliť zástavbe územia medzi Chlumeckého-Šándorova-I. Horvátha (bývalá škôlka a centrum voľného času) a nasmerovať využitie tohto územia pre voľnočasové aktivity, kultúru a sociálne služby, zaistiť revitalizáciu Vrakunského lesíka, jeho rozšírenie na chránený celomestský park, ochrana, revitalizácia a zveľadenie parku na Ostredkoch (medzi Ostredkovou a Drieňovou). Zamedziť výstavbe Polyfunkčných objektov SO-01, SO-02, Maximiliána Hella a Mesačnej ul.

- Ochrániť a zveľadiť Štrkovecké jazero - neumožniť plánovanú výstavbu v SV časti jazera (Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero), ktorá môže zničiť celý breh pozdĺž Drieňovej ul. Logická je akurát rekonštrukcia hotela Junior, ktorú podporujem. Zabezpečiť rekonštrukciu mini-golfového ihriska a zlepšiť stravovacie služby v rámci mini-golfu. Revitalizovať V stranu pozdĺž Sabinovskej ul. (občertsvenie, lavičky, ry pre malých aj dospelých (šach, petang a pod.). Nepovoliť výstavbu na parkovisku medzi Sabinovskou a Stropkovskou. Obmedziť výškovú a priestorovú zástavbu územia medzi Bajkalskou-Ružinovskou pri zimnom štadióne V. Dzurillu (Polyfunkčný objekt Ružinovská)

- Zahradnícka ul. - neumožniť zástavbu parkoviska na Záhradnickej (medzi Záhradnickou a Palkovičovou). Presadiť akurát vybudovanie podzemného parkoviska a na povrchu rozšíriť existujúcu parkovú zeleň aj nad územie súčasného parkoviska.

- Novú výstavbu koncentrovať do oblasti medzi Bajkalskou-Prístavnou-Košickou-Prievozskou.

- Zrekonštruovať a zveľadiť trhovisko na Miletičovej ulici - skvaltniť stánky, čistotu bezpečnosť, zaistiť možnosť celoročného predaju zeleniny a ovocia, uprednostiť predajcov domácej zeleniny, ovocia, byliniek, mäsa, uprednostniť predajcov bio-produktov a pod...ŠPORT

- Ochrániť všetky existujúce športové plochy na území Ružinova a pripraviť plán ich časovej a finančnej revitalizácie.

- Sprístupniť školské ihriská širokej verejnosti a zlepšiť tak zároveň finančné príjmy škôl.

- Sprístupniť veľkú halu zimného štadióna V. Dzurillu aj verejnosti.

- Revitalizovať Zlaté piesky a zaistiť aby sa z tohto územia stala nová centrálna oddychová zóna, pri rešpektovaní ochrany životného prostredia v okolí jazera. Cieľom by malo byť sprístupnenie celého jazera a blízkeho okolia jazera s vybudovaním športovísk, zábavného centra a ubytovacích kapacít vo V časti pred diaľnicou.KULTÚRA

Ružinov má nesmierne málo kultúrnych zariadení a ich kvalita dlhodobo klesá. Preto je nutné zaistiť lepšie využitie DK Ružinov (kino, koncerty, diskusie, divadlo, koncerty), Štrkoveckého jazera (letné kino a divadlo), rekonštrukcia/zveľadenie/propagácia kultúrnych podujatí v DK Trnávka.

Podporiť rozvoj alternatívnej kultúry (apoň 2% z rozpočtu MČ investovať do projektov alternatívnej kultúry a postupne tento podiel zvyšovať o 1% ročne).